עגלת קניות
עגלת הקניות שלך באתר

תקנון ותנאי שימוש ורכישה

 1. מבוא:-
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים, ניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.
  2. ברוך הבא ל- PLITALY (חברת מולטי סייב בע"מ ח.פ. 513448803),
  3. החברה עוסקת בשיווק של מכונות קפה הפועלות בשיטת קפסולות ושל להלן "PLITALY" או "החברה". קפסולות קפה וציוד נלווה.
  4. אתר האינטרנט מיועד למתן מידע אודות מוצרי PLITALY למסירת עדכונים ללקוחות PLITALY ולביצוע רכישה של מוצרים שונים של
  5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת המוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בעניין זה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולאשר כי קראת והבנת את תוכנו והינך מסכים לאמור בו.
  6. אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן השתמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן "חוק הגנת הצרכן"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות חוק הגנת הצרכן וההתניה בוצעה בתקנון או PLITALY. באתר במשתמע או במפורש.
  7. בעצם ביצוע הזמנות ושימוש באתר, הנך מאשר כי קראת את התקנון והנך מסכים לאמור בו. אם אינך מסכים לאמור בתקנון הנך נדרש שלא לעשות
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי שימוש באתר. ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו.
  9. יובהר כי המכירה של מוצרי החברה הינה קמעונאית בלבד !
  10. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון
 2. קניין רוחני
  1. תכני אתר האינטרנט מהווים קניין רוחני של החברה. החברה ו/או מי מטעמה הינה בעלת הזכויות בשם והסימנים המסחריים שבאתר ובמוצרים, לרבות האייקונים,
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בדרך כלשהי בתכנים המופיעים גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית וכיוצ"ב. באתר אלא לצרכי מידע ורכישה.
 3. השימוש באתר לביצוע רכישות
  1. כל אדם ותאגיד רשאים לרכוש ממוצרי החברה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:-
   1. הינו בגיר, מעל גיל 18.
   2. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ;
   3. הינו בעל תעודת זהות ;
   4. הינו בעל כתובת במדינת ישראל ;
   5. הינו בעל כרטיס אשראי בתוקף ;
  2. למרות האמור, החברה תהא רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי למסור על כך הודעה וזאת מכל סיבה שהיא ובמיוחד מהסיבות הבאות:-
   1. הלקוח הפר תקנון זה ;
   2. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ;
   3. הלקוח מסר פרטים אישיים כוזבים ;
   4. הלקוח פגע בהחברה במעשה או במחדל.
   5. הלקוח פגע באתר החברה במעשה או במחדל.
   6. כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש.
 4. מכירת המוצרים
  1. החברה מוכרת את מוצריה ללקוחותיה
  2. כאמור לעיל, המכירה הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה ללקוח המתעתד למכור מוצרים אלה במכירה חוזרת.
  3. ניתן להזמין רכישת מוצרים רק לישראל.
  4. החברה תהא רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח בודד.
  5. המכירה מותנית בקיום מלאי מוצרים בעת ביצוע ההזמנה, לא היה מוצר במלאי תודיע החברה ללקוח על כך.
  6. ההזמנות מתבצעות באחת מבין האפשרויות הבאות:-
   1. טלפון 08-9777273; 08-9777274
   2. באתר האינטרנט.
  7. באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מפרט כל מוצר, מחיר כל מוצר, האחריות הניתנת על המוצר. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לחברה בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שמופיעים באתר.
  8. התיעוד במערכת החברה ובכלל זה במערכת התשלומים, מהווה הוכחה להזמנה ולביצועה.
  9. בכל עסקה של רכישת מוצרים, על הלקוח למסור את כל הפרטים הנדרשים לביצוע עסקה, ובכלל זה פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי.
  10. רק בעת אישור ההזמנה ואישור פרטי כרטיס האשראי, נקלטת ההזמנה.
  11. .במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש ממך ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור חברות האשראי תטופל הזמנתך על ידי החברה.
  12. כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לשנות בכל עת את מחירי מוצריה ושינוי כאמור יהיה ממועד פרסום השינוי או כל מועד מאוחר מכך לפי הודעת החברה.
  13. על הלקוח לעשות הגהה קפדנית של פרטי ההזמנה לפי משלוחה. החברה אינה אחראית על שגיאות שביצע הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
 5. אספקה
  1. מועדי האספקה המצויינים באתר ימנו ממועד אישור ההזמנה ואישור התשלום באמצעות כרטיס האשראי חברת האשראי.
  2. המוצרים יסופקו ע"י החברה או ע"י חברת שליחויות חיצונית מטעמה. החברה תפעל לספק את ההזמנה תוך 3 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה), ואולם לא תהא אחראית לאיחור בשל כוח עליון או אירועים שאינם בשליטתה.
  3. עבור משלוח המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח. (.
  4. האפשרות להזמין מוצרים מוגבלת באזורים, לישובים אליהם אין חברת המשלוחים מבצעת שליחויות (מנימוקים שונים), לא יתאפשר ביצוע המשלוח ונציג משרות
  5. באחריות הלקוח לוודא את מצב הטובין בעת קבלתם. במקרה של נזק או חוסר לפריט כלשהו, יש להודיע מיידית לשליח או לחברה. הודעה שתישלח לאחר יותר מ- 3 ימי עסקים, לא תתקבל. לחברה הזכות לבדוק את המוצר, מוצר פגום לא יזוכה במלוא עלות הרכישה או יוחלף באחר (לבחירת הלקוח), ואולם בשום פנים לא יעלה הפיצוי
  6. בעת אספקת המוצרים, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של הלקוח וכן רשאית לדרוש הצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי בו נעשה שימוש בעת ההזמנה. כמו כן, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש חתימת המקבל על גבי שובר הלקוחות יפנה להמשך טיפול. על עלות המוצר המקורי. האשראי ו/או אישור קבלת המוצרים.
 6. החזרת מוצרים
  1. ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
  2. ביטול ייעשה רק בהודעה בכתב להחברה לפי הכתובת רח' המסגר 1 לוד.
  3. באשר למכונה:-
   1. ביטול יתאפשר בתוך 14 יום ממועד העסקה או ממועד האישור לפי המאוחר.
   2. ביטול מותנה בקבלת המכונה לחברה כשהיא במצבה כפי שקיבל אותה הלקוח,
   3. החברה תגבה דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה או 100 ? לפי הנמוך מבין כשהאריזה לא נפתחה והמוצר לא נפגם. השניים.
  4. באשר לקפסולות קפה – מוצרים אלה אינם ניתנים לביטול בהיותם מוצרי מזון.
 7. ביטול מצד החברה
  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.
  2. מבלי לגרוע מן האמור תהא החברה רשאית לבטל הזמנה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; .אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג' כלשהו ו/או הפרת התקנון; אם יתברר כי המוצר אזל במלאי.
  3. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר ללקוח, החברה תימנע מחיוב כרטיס
  4. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצר ככל שישולם. החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  5. במידה והתגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
 8. אחריות
  1. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי (לרבות עקיף, תוצאתי) שייגרם בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. במקרה זה תהיה אחריות
  2. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
  3. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר- תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה. של החברה בכל מקרה תוגבל למחיר ההזמנה.
  4. אחריות התיקונים על מוצרי החשמל, ניתנת בכפוף לתנאים המפורטים בטופס האחריות המגיע עם המוצר.
  5. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכך דרך שהיא לשימוש החורג מהמצוין בטופס האחריות.
 9. סודיות ופרטיות
  1. פעילות אתר האינטרנט של החברה מבוצעת בענן.
  2. משכך, הלקוח בנוסף לצפייה במידע הנשלח על ידו במקרים של חדירות למחשבי החברה או חשיפת מידע בדרכים לא חוקיות.
  3. בעת ההרשמה כלקוח, מוסר הלקוח להחברה את פרטיו האישיים ואף פרטי ההתקשרות עימו (שם, כתובת, דוא"ל, טלפון וכדו'), פרטים אלה ישמרו במאגרי
  4. החברה רשאית לעשות שימוש בנתונים אלה עבור ביצוע ההזמנה, עדכונים לגבייה ושליחת שאלונים (הערכת שביעות רצון ושליחת מידע שיווקי העשוי לעניין את הלקוח המידע של החברה (. (כפוף להסכמתו) – .
  5. הלקוח רשאי בכל עת לבקש להסיר עצמו מרשימת הקישור בדרך של פנייה ללחברה
  6. בנוסף בעת ביצוע הזמנה, מוסר הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו, החברה נוהגת או משלוח "הסר" ממערכת הדואר הנשלח. בהם לפי תקני DSS- PCI המקובלים.
  7. החברה מבצעת איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים ובלבד שלא יזוהה הלקוח הספציפי.
  8. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיית (COOKIES) ע"מ לספק ללקוחותיה שירות מהיר ויעיל. לקוח המעוניין בכך, יכול להסיר את העוגיות באמצעות הפונקציה המתאימה בדפדפן.
  9. בכל מקרה, מידע אישי שאינו סטטיסטי) הנאסף באתר, אינו מועבר לצד ג', למעט קבלנים בשרשרת האספקה (והלקוח נותן הסכמתו לכך), קבלנים אלה מקבלים אך ורק את המידע הנחוץ לצורך השלמת משימתם והכל למעט אם נאמר אחרת במפורש
  10. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושך הבלעדי ואין להעבירם לאחרים. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואתה אחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלך או בחשבונך. במידה שהשימוש במחשבך משותף לך ולאחרים, עליך לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שתסיים את הביקור באתר. אתה מסכים ומתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש לא בתקנון ו/או עפ"י כל דין. מורשה בסיסמה או בחשבונך.
  11. למרות האמור, החברה תהא רשאית להעביר כל מידע שבידיה בכל מקרה בו חלה עליה החובה עפ"י דין לעשות כן, לפי דרישת רשות כלשהי ו/או צו בימ"ש וכיוצ"ב. כמו כן, תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע זה אם יש לה יסוד סביר להניח כי השימוש נחוץ בכדי לגלות או למנוע מרמה או פעולה בלתי חוקית אחרת, לשמור על מחשבי החברה ו/או מי מטעמה, להתגונן בפני כל הליך משפטי או למנוע פגיעה בנפש.
  12. החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה של נזק שייגרם כתוצאה מאובדן מידע או שימוש לא מורשה או אירועים אירעו שלא בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.
 10. כללי
  1. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינותו של האתר ופעילותו. יחד עם זאת, אין היא מתחייבת שלא תהיה תקלה כלשהי במפעילות (לרבות בשל קלקולים או תקלות בתקשורת, תקלות חומרה, תוכנה וכיוצ"ב).
  2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.
  3. השימוש באתר כמות שהוא AS IS . טעות סופר וכדו' לא תחייב את החברה. תמונות המוצרים בפרסומים השונים או באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, יתכנו הבדלים במראה, בצבע, גודל וכדו' בין המוצר כפי שהוא מוצג לבין המוצר במציאות.